Chinesische Streifenhamster A-Wurf

Verpaarung: agouti + agouti ds / Geburt: 00.04.2020 / Geschlechter: 0.0.0Geschlecht: female  / Farbe: agouti / Status:  BLEIBT

Geschlecht: male / Farbe: agouti / Status:  FREI

Geschlecht: male / Farbe: agouti ds / Status:  FREI